Datum objave: 28. 10. 2021.

Kaj mora podjetje vedeti o zaposlovanju tujcev za določen čas?

Zaposlovanje tujcev pri nas je nekoliko drugače urejeno, kot zaposlovanje državljanov držav članic EU. Delavec iz tretje države, ki še nikdar ni delal v Republiki Sloveniji prostega dostopa do trga dela v naši državi nima, pač pa mora v želji po delu pridobiti določena dovoljenja, ki so opisana v nadaljevanju. Po enem letu zaposlitve tudi za državljana tretje države naš trg dela postane prost.

Omeniti velja tudi posamezne skupine ljudi, ki imajo prost dostop do trga dela, kljub temu, da niso državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic EU. Med te štejemo:

  • družinske člane slovenskih državljanov;
  • tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje;
  • tujce slovenskega rodu;
  • žrtve trgovine z ljudmi in nezakonitega zaposlovanja;
  • tujce, ki jim je v Republiki Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite in njihove družinske člane;
  • osebe s priznanim statusom začasne zaščite in prosilce za mednarodno zaščito.
     

Kadrovska agencija lahko podjetju zaposlovanje tujcev zelo olajša

S posredovanjem delovne sile se velikokrat ukvarjajo kadrovske agencije. Kadrovska agencija deluje tako, da brezposelne osebe in osebe, ki iščejo delo, po najdenem delu napoti k delodajalcem z namenom zaposlovanja za določen čas ali za nedoločen čas.

Delo kadrovske agencije vključuje več aktivnosti. Med drugim tudi iskanje, izbiro in nameščanje oseb ter izobraževanja v povezavi z njihovim delom. Nasploh pa gre pri zaposlovanju tujcev preko kadrovske agencije za tristransko delovno razmerje med zaposlenimi, kadrovsko agencijo in podjetjem.

Zaposlovanje za določen čas je v okviru kadrovske agencije pogostejše od tistega za nedoločen čas

Iskanje primernega kadra s pomočjo kadrovske agencije je navadno veliko hitrejše, kot če bi se podjetje tega lotilo samo. Prav zato je tudi učinkovitost iskanja pravega kadra večja kot če se podjetje posluži ostalih načinov iskanja kadra. Iskalec zaposlitve pogodbo o zaposlovanju za določen čas (ali nedoločen čas) podpiše z agencijo in se na ta način poveže s podjetjem, v katerem bo opravljal delovne naloge. Delavec je zaposlen pri agenciji in ne pri osebi, kjer delo opravlja, pa tudi prihodke delavcu izplačuje kadrovska agencija, ki podjetju za svoje storitve zaračunava provizijo.

Vsak, ki zaposluje tujca, je navadno že seznanjen z dejstvom, da gre pri zaposlovanju tujcev predvsem za zaposlovanje za določen čas.  Kljub vsemu pa lahko v nekaterih primerih vidimo tudi, da delavec iz tujine sklene pogodbo za nedoločen čas – to se zgodi predvsem v primerih, ko govorimo o visoko kvalificirani delovni sili.

Zaposlovanje tujcev je z Zakonom o tujcih postalo nekoliko enostavnejše

Zaposlovanje tujcev je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo za nekatere državljane (državljane držav članic EU) ,zaradi prostega pretoka oseb, postalo veliko enostavnejše. Kljub temu pa je za ostale (za državljane tretjih držav) proces zaposlitve v Sloveniji še vedno nekoliko kompleksnejši, čeprav z novelo Zakona o tujcih, ki uvaja enotno potrdilo, nekoliko enostavnejši.

Za zaposlovanje tujcev morajo podjetja delavcem iz tretjih držav priskrbeti dovoljenje. Gre za enotno dovoljenje, ki ga izda upravna enota, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa izdajajo soglasje k temu dovoljenju. Za enotno dovoljenje ob zaposlovanju tujcev zaprosi delodajalec. Drugače je v primeru državljanov BIH, kjer se izdajajo delovna dovoljenja in dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu.

Zaposlovanje tujcev v podjetju – velikokrat je dobrodošla pomoč kadrovske agencije, ki poskrbi za administracijo

Če želi podjetje zaposliti tujca, mora poskrbeti, da oseba pridobi enotno dovoljenje, kar od podjetja terja precej administrativnega dela.

Kot smo omenili že zgoraj, lahko podjetju pri zaposlovanju tujcev pomaga tudi kadrovska agencija, ki upravlja s človeškimi viri. Agencija ne bo zgolj posrednik med podjetjem in potencialnimi delavci, pač pa bo poskrbela tudi za vso administracijo, ki je je pri zaposlovanju tujcev in posredovanju delovne sile veliko. Človeški viri in upravljanje z njimi namreč zajema še veliko drugega dela – med drugim ne smemo pozabiti na izobraževanja kadra ter na njegovo pripravo na opravljanje točno določenega delovnega mesta.

Kaj je agencijsko delo in kako je povezano z zaposlovanjem tujcev pri nas?

Podjetja se za zaposlovanje tujcev najpogosteje odločajo v obliki agencijskega dela. Agencijsko delo je posebna oblika dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi sklenjene med delavcem in agencijo za zagotavljanje dela. Delavec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri agenciji, delo pa dejansko opravlja pri uporabniku (podjetje, pri katerem delavec začasno opravlja delo). Delavec tudi dela po navodilih in pod nadzorom uporabnika, ne pa delodajalca.

Kaj je enotno dovoljenje in kako vpliva na zaposlovanje za določen čas?

Enotno dovoljenje je pri zaposlovanju tujcev izjemno pomembno. Gre namreč za dovoljenje, ki osebi omogoča vstop v Republiko Slovenijo, bivanje na območju države ter zaposlitev oz. opravljanje dela.

Zaradi enotnega dovoljenja tujci, ki se želijo zaposliti v Republiki Sloveniji ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, kot je bilo temu prej, saj enotno dovoljenje nadomešča oz. združuje dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri zaposlovanju tujcev je potrebno vedeti, da vloge za izdajo enotnega dovoljenja sprejemajo upravne enote. Postopke in pogoje, ki določajo izdajo tega dovoljenja pa najdemo naštete v Zakonu o tujcih ter v Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Vlagatelj vloge za pridobitev enotnega dovoljenja je delodajalec ali njegov pooblaščenec. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja tudi avtorizaciji za dostop do slovenskega trga dela v primeru opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu do 90 dni  ter zaposlovanja na podlagi mednarodne pogodbe o zaposlovanju z Bosno in Hercegovino in z Republiko Srbijo.

Izpostaviti je potrebno tudi, da mora imeti bodoči delodajalec v času odločanja o podaji soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja, poravnane vse davčne obveznosti.

Katere novosti v naš pravni red vnaša novela Zakona o tujcih?

V marcu 2021 je bila sprejeta novela Zakona tujcih, ki v naš pravni red, pri zaposlovanju tujcev za nedoločen čas ter zaposlovanju za določen čas, vnaša nekaj posebnosti. Uveden je pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, ki se izda na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Sloveniji in na vstopni ravni, ki se za polnoletne družinske člane zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Novela pa zaostruje tudi pogoje za združitev družine tujih delavcev, saj so po novem iz sredstev za preživljanje izločeni vsi dodatki in socialni prejemki. Podaljšuje pa se tudi rok za pridobitev pravice združitve družine iz enega na dve leti.

Prednosti sodelovanja z agencijo, ki skrbi za posredovanje delovne sile

Vsekakor je za podjetje, ki se ukvarja z zaposlovanjem tujcev, enostavneje, če za pomoč zaprosijo kadrovsko agencijo. Kadrovska agencija bo poskrbela, da bo proces upravljanja s človeškimi viri v podjetju kar se le da tekoč, podjetje pa z njim kar se le da malo obremenjeno. Agencija bo poskrbela za posredovanje delovne sile, pripravila bo tudi pogodbe o zaposlovanju za določen čas, seveda pa bo še pred tem poskrbela za nabor primernih kandidatov, ki jih podjetje išče na določenem položaju in poskrbela za enotno dovoljenje, ki ga delavec potrebuje.